NOVINKY

Prezident republiky podepsal novelu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

30. září 2021

V pátek 24. září 2021 pre­zi­dent repub­li­ky pode­psal nove­lu záko­na č. 359/1999 Sb., o soci­ál­ně-práv­ní ochra­ně dětí. Nyní čeká­me na pro­vá­dě­cí před­pis Minis­ter­stva prá­ce a soci­ál­ních věcí, kte­rý sta­no­ví způ­sob uplat­ně­ní nove­ly. Bude­me o tom infor­mo­vat, abychom pěs­tou­nům, pře­de­vším s dět­mi v pří­bu­zen­ské pěs­toun­ské péči, pomoh­li se správ­ně ori­en­to­vat ve změnách.