❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

NOVINKY

Sborník 10 let doprovázení

26. října 2023

“Vyba­vu­je se mi teď obrá­zek něko­li­ka měsíč­ní­ho chla­peč­ka – zubo­že­né­ho fyzic­ky a zře­tel­ně i psy­chic­ky… Uply­nu­lo pár měsí­ců, chla­peč­ko­vi bylo kolem jed­no­ho roku. A jeho „čer­stvá“ fot­ka mě totál­ně dosta­la : vidě­la jsem pořád­ně oplá­ca­né­ho „klu­ka jak buka“, s bys­trým pohle­dem a roze­smá­tou pusou – nevě­ři­la jsem svým očím. A násled­ná návště­va doma u pře­chod­né pěs­toun­ky mě zno­vu utvr­di­la v tom, že lás­ka a péče dělá zázra­ky… Tako­vou meta­mor­fó­zou veli­ce čas­to pro­chá­ze­jí i děti v „běž­né“ pěs­toun­ské rodi­ně – rozkvetou…”

Tyto a dal­ší postře­hy k uply­nu­lým dese­ti letům dopro­vá­ze­ní najde­te v našem novém sbor­ní­ku : pestouni_sbornik_10-let_A5‑5.pdf