NOVINKY

Sklady věcí pro pěstouny

09. ledna 2023

Na více mís­tech v Čes­ké repub­li­ce fun­gu­jí skla­dy věcí pro pěs­tou­ny. Obrá­tit se na ně mohou i rodi­če v nou­zi. Napří­klad v Brně najde­te Koní­kov­ský sklá­dek potřeb pro pěs­tou­ny a mat­ky v nou­zi | Brno | Facebook

Dal­ší mís­ta, kde může­te zku­sit hle­dat potřeb­né věcí po děti, o kte­ré peču­je­te, jsou například :

a dal­ší.