NOVINKY

Stanovisko Sdružení pěstounských rodin k náhradnímu mateřství

21. července 2022

V reak­ci na pří­pad roz­sáh­lé­ho obcho­du s novo­ro­zen­ci, kte­ré ukra­jin­ské mat­ky na úze­mí Čes­ké repub­li­ky rodi­ly za úpla­tu pro cizin­ce, a na sna­hy záko­no­dár­ců na tuto situ­a­ci rea­go­vat, se Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin roz­hod­lo vydat sta­no­vis­ko k náhrad­ní­mu mateř­ství. 

V sou­vis­los­ti s téma­tem Jiho­čes­ká uni­ver­zi­ta spo­leč­ně s Ost­rav­skou uni­ver­zi­tou a Fakult­ní­mi nemoc­ni­ce­mi v Pra­ze Moto­le, Plzni a Ost­ra­vě orga­ni­zu­jí výzkum veřej­né­ho míně­ní, týka­jí­cí se názo­ru na dár­cov­ství orgá­nů a tká­ní. Lidé, kte­ří by měli zájem se výzku­mu zúčast­nit, mohou vypl­nit násle­du­jí­cí dotaz­ník. Výzkum garan­tu­je minis­ter­stvo zdravotnictví.