NOVINKY

Svépomocná skupina pro náhradní rodiče

01. března 2022

Plzeň­ská Porad­na NRP Sdru­že­ní ote­ví­rá své­po­moc­nou sku­pi­nu pro náhrad­ní rodi­če. Kapa­ci­ta sku­pin­ky je 5 — 10 osob a bude uza­vře­ná pro vytvo­ře­ní bez­peč­né­ho pro­stře­dí. Zve­me do sku­pin­ky ado­p­tiv­ní rodi­če, oso­by mají­cí dítě v péči 3. oso­by, pěs­tou­ny i poruč­ní­ky. Frek­ven­ce setká­ní 1x měsíč­ně, začí­ná­me 22. břez­na v 16:30 na adre­se Houš­ko­va 25, Plzeň.

Svou účast potvrď­te do 18.3. na email : baliharova@pestouni.cz

Dal­ší ter­mí­ny a infor­ma­ce zde. 

Těší­me se na vás !