❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

Knihovna

Adopce — vztah založený na slibu

Jayne E. Schoolerová

Adopce — vztah založený na slibu

Ado­p­tiv­ní a pěs­toun­ské rodi­ny se vyrov­ná­va­jí s nevšed­ní­mi situ­a­ce­mi, kte­ré se dotý­ka­jí jak rodi­čů, tak ado­p­to­va­ných či bio­lo­gic­kých dětí. Jsou nuce­ny řešit otáz­ky nava­zo­vá­ní pout, při­způ­so­bo­vá­ní a hle­dá­ní iden­ti­ty. Vytvo­ře­ní pod­půr­né­ho rodin­né­ho záze­mí a při­pra­ve­nost na kri­zo­vé situ­a­ce jsou zásad­ní­mi před­po­kla­dy zdra­vé­ho a trva­lé­ho rodin­né­ho vzta­hu. Autor­ka kni­hy se zamě­řu­je na zod­po­vě­ze­ní těch­to otá­zek : Jak navá­zat život­ně důle­ži­té pou­to s ado­p­to­va­ným dítě­tem ? Jak se správ­ně vyrov­nat s úska­lí­mi mezi­kul­tur­ní adop­ce ? Jak dítě­ti prak­tic­ky pomo­ci zpra­co­vat vzpo­mín­ky na minu­lost ? Jak rea­go­vat na zápa­sy ado­p­to­va­né­ho dospí­va­jí­cí­ho dítě­te ? Jak se vyrov­nat s poci­ty nedo­sta­teč­nos­ti a zklamání ?

Rok vydání
2002

Vydavatelství
Návrat domu