Knihovna

Dilemata náhradní výchovy

Albín Škoviéra

Dilemata náhradní výchovy

Téma opuš­tě­ných dětí a jejich při­jí­má­ní do náhrad­ních rodin je před­mě­tem zájmu širo­ké veřej­nos­ti i stát­ních orgá­nů. V sou­vis­los­ti s tou­to pro­ble­ma­ti­kou se obje­vu­je řada otá­zek, na kte­ré čas­to nelze jed­no­znač­ně odpo­vě­dět. Je pro dítě lep­ší “špat­ná” rodi­na, nebo “dob­rá” výchov­ná insti­tu­ce ? Pod­le kte­rých kri­té­rií vybí­rat rodi­če pro kon­krét­ní dítě ? Jaká by měla být náhrad­ní péče pro děti s postižením ?

Rok vydání
2007

Vydavatelství
Portál