Knihovna

Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči

Martina Vančáková

Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči

Pří­ruč­ka je urče­na pře­de­vším zájem­cům o náhrad­ní rodin­nou péči, tedy budou­cím pěs­tou­nům a osvo­ji­te­lům, kte­ří se při­pra­vu­jí na svou roli rodi­čů při­ja­té­ho dítě­te. Sou­čás­tí pří­pra­vy je také vyjas­ně­ní a zpřes­ně­ní před­stav o tom, jaké dítě by si přá­li při­jmout do své­ho živo­ta. Mezi tyto úva­hy urči­tě také pat­ří roz­hod­nu­tí, zda by dítě, kte­ré při­jde do rodi­ny, mělo být stej­né národ­nos­ti s budou­cí­mi náhrad­ní­mi rodi­či nebo se může svým půvo­dem od nich lišit. Pří­ruč­ka je pro ty, kte­ří se chtě­jí zori­en­to­vat prá­vě v této oblasti.

Rok vydání
2011

Vydavatelství
Praha: SNRP