Knihovna

Náhradní rodinná péče

Matějček, Zdeněk a kol.

Náhradní rodinná péče

Sbor­ník stu­dií je sesta­ven tak, aby pomohl jak odbor­né veřej­nos­ti při její nesnad­né prá­ci tak i těm, kte­ří si chtě­jí osvo­jit dítě. Pra­cov­ní­ci v obo­ru náhrad­ní rodin­né péče se zamýš­le­jí nad nej­růz­něj­ší­mi otáz­ka­mi spo­je­ný­mi s adop­cí dítě­te, zkou­ma­jí pro­blém i z hle­dis­ka his­to­ric­ké­ho, popi­su­jí vývoj pěs­toun­ské péče a její orga­ni­za­ci i psy­cho­lo­gic­ké otáz­ky péče o ado­p­to­va­né dítě v náhrad­ní rodině.

Rok vydání
1999

Vydavatelství
Portál