❤️ Podpořte Náhradku. Do 6. června můžete hlasovat pro náš podcast v anketě Podcast roku 2024. Děkujeme ❤️

CHCI BÝT PĚSTOUNEM

Další otázky a odpovědi

Rádi bychom s manželem přijali dítě do osvojení. Ale jsme v insolvenci, soud nám však zbytek dluhu má odpustit. Můžeme podat žádost ?

K podá­ní Vaší žádosti je tře­ba doklad o výši pří­jmů a majet­ko­vých pomě­rů. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce OSPOD pro­ve­de ve Vašem trva­lém byd­liš­ti šet­ře­ní. K Vaší žádosti se vyjá­d­ří a postou­pí ji kraj­ské­mu úřa­du. Ten o dal­ším postu­pu rozhodne. 

Jsem občankou ČR, manžel cizinec s trvalým pobytem v ČR. Můžeme se stát osvojiteli ?

Ano, pokud má man­žel trva­lé byd­liš­tě déle jak 1 rok v ČR, může­te podat žádost o zařa­ze­ní do evi­den­ce osob vhod­ných stát se osvojiteli.

Jsme dva partneři, oba toužíme pomoc nějakému dítěti a stát se rodiči. Co nám poradíte ?

Váží­me si všech, kte­ří chtě­jí při­pra­vit potřeb­ným dětem domov. Vaše prv­ní kro­ky musí začít na pově­ře­ném obec­ním úřa­dě. Soci­ál­ní pra­cov­ni­ce Vás navští­ví a k Vaší žádosti se po shro­máž­dě­ní všech potřeb­ných pod­kla­dů vyjá­d­ří. Vaši žádost postou­pí kraj­ské­mu úřa­du, kte­rý Vás zařa­dí do pří­prav. Po jejich absol­vo­vá­ní a psy­cho­lo­gic­kém vyhod­no­ce­ní bude­te zařa­ze­ni do evi­den­ce osob vhod­ných stát se náhrad­ní­mi rodi­či (osvo­ji­te­li, pěstouny).

Je nám s manželem přes 40let, můžeme se stát osvojiteli ? Jak malé dítě nám dají ?

Věk osvo­ji­te­lů urči­tě hra­je roli pro výběr dítě­te. Důle­ži­té jsou i Vaše před­sta­vy o dítě­ti do Vaší rodi­ny. Pro­ces pří­prav od podá­ní žádosti po zařa­ze­ní do evi­den­ce osob vhod­ných stát se osvo­ji­te­li není krát­ký. Může trvat více než jeden rok. Dal­ší doba běží, kdy se dítě­ti hle­da­jí vhod­ní rodi­če. Nej­spíš dítě by moh­lo být před­škol­ní­ho věku.

Chceme adoptovat děťátko ze zahraničí, jak máme postupovat ?

Otáz­kou mezi­ná­rod­ní adop­ce se zabý­vá ÚMPOD – úřad pro mezi­ná­rod­ně­práv­ní ochra­nu dětí. V pra­xi to není běž­ná věc, pro­to­že spí­še naše děti jsou přes ten­to orgán nabí­ze­ny do zahra­ni­čí. Postup však bude stej­ný, musí­te být pro­vě­ře­ný­mi žada­te­li a pro­jít pří­pra­va­mi a posou­ze­ním psy­cho­lo­ga. Po zařa­ze­ní do evi­den­ce osob stát se osvo­ji­te­li, bys­te moh­li o tom­to řeše­ní uvažovat.