NOVINKY

Vyjádření Sdružení pěstounských rodin k doporučení zástupkyně veřejného ochránce práv

25. ledna 2021

Dne 18. pro­sin­ce 2020 oso­by pově­ře­né k výko­nu soci­ál­ně-práv­ní ochra­ny dětí obdr­že­ly Dopo­ru­če­ní zástup­ky­ně veřej­né­ho ochrán­ce práv ke kon­tak­tům dítě­te v pěs­toun­ské péči nejen s rodi­či. Sdru­že­ní pěs­toun­ských rodin zpra­co­va­lo své vyjá­d­ře­ní k doku­men­tu se zámě­rem pod­ní­tit odbor­nou dis­ku­si k tomu­to téma­tu. Nesmír­ně si váží­me zájmu insti­tu­tu Veřej­né­ho ochrán­ce práv o pro­ble­ma­ti­ku dětí svě­řo­va­ných do náhrad­ní rodin­né péče. Ale vní­má­me důle­ži­tost ote­vře­né dis­ku­ze s při­hléd­nu­tím ke stá­va­jí­cí dob­ré pra­xi pod­po­ry dítě­te v náhrad­ní rodi­ně i mož­nos­ti změ­ny legisla­ti­vy zohled­ňu­jí­cí pře­de­vším zájem ohro­že­ných dětí před zájmy dospě­lých

Text vyjá­d­ře­ní zde.