NOVINKY

Den pěstounských rodin v Porta coeli

14. září 2023

Porad­na náhrad­ní rodin­né péče Brno uspo­řá­da­la v sobo­tu 9. září Den pěs­toun­ských rodin. Repor­táž o tom, jak to pro­bí­ha­lo, sepsa­la Len­ka Pospí­ši­lo­vá, redak­tor­ka blogu. 

Repor­táž ze Dne pěs­toun­ských rodin k pře­čte­ní zde.

Děku­je­me všem dob­ro­vol­ní­kům, bez jejichž pomo­ci a asi­s­ten­ci na dět­ském pro­gra­mu bychom tuto akci jen stě­ží moh­li uspo­řá­dat. Jsme moc rádi, že vás máme a mno­zí s námi jez­dí­te už dlouhodobě. 

Také děku­je­me Cis­ter­ci­ác­ké­mu opat­ství Por­ta coeli v Před­kláš­te­ří a Pod­ho­rác­ké­mu muzeu v Před­kláš­te­ří, za bez­úplat­né poskyt­nu­tí pro­stor a pro­gra­mu pro děti. Za skvě­lý pro­gram a věno­va­ný čas děku­je­me skvě­lé­mu týmu pejsků a jejich tre­né­rů z RESDOGS.

Den pěs­toun­ských rodin byl čás­teč­ně hra­zen z pří­spěv­ku Magis­trá­tu měs­ta Brna, Odbor zdra­ví. Děkujeme !