NOVINKY

Stanovisko Sekce pro NRP při ČMPS k doporučení ke kontaktům dítěte v PP

03. února 2021

Do dis­ku­se k dopo­ru­če­ní zástup­ky­ně veřej­né­ho ochran­ce práv ke kon­tak­tům dítě­te v PP nejen s rodi­či se zapo­ju­je i Sek­ce pro náhrad­ní rodin­nou péči (NRP) při ČMPS sta­no­vis­kem, na jehož zně­ní se shod­li aktiv­ní čle­no­vé této sek­ce : doc. PhDr. Ire­na Sobot­ko­vá, PhDr. Jaro­slav Štur­ma, Mgr. Nata­lie Jeníč­ko­vá, PhDr. Mar­ce­la Karás­ko­vá, doc. PhDr. Dob­ro­mi­la Trpi­šov­ská, PhDr. Simo­na Běl­ská, Mgr. Simo­na Ková­řo­vá, Mgr, Filip Jadlo­vec, Mgr. Ivan Ryša­vý, Mgr. Bohu­mi­la Vokáčová.
V tom­to sta­no­vis­ku sek­ce NRP vyzdvi­hu­je upřed­nost­ně­ní zájmu dítě­te a zohled­ně­ní poznat­ků z vývo­jo­vé psy­cho­lo­gie i reál­né praxe.

Celé zně­ní doku­men­tu zde.