Opatření v souvislosti s covid-19.

Opatření v souvislosti s covid-19.

Aktu­ál­ní pro­voz Sdru­že­ní se řídí vývo­jem epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce v Čes­ké repub­li­ce a vlád­ní­mi opatřeními.

K osob­ním kon­tak­tům v rodi­nách se bude při­stu­po­vat indi­vi­du­ál­ně, s ohle­dem na zdra­vot­ní situ­a­ci v rodi­ně a pra­cov­ní­ka. Část kon­zul­ta­cí bude řeše­ná for­mou emai­lo­vé­ho a tele­fo­nic­ké­ho kon­tak­tu, pří­pad­ně for­mou onli­ne schůzek. Vzdě­lá­vá­ní bude pro­bí­hat s ohle­dem na momen­tál­ní vlád­ní naří­ze­ní pre­zenč­ně i onli­ne for­mou tak, aby si pěs­touni a dal­ší oso­by peču­jí­cí moh­li bez­peč­ně a s ohle­dem na jejich mož­nos­ti napl­nit potřeb­né hodiny.

Zájem­cům o pěs­toun­ství dopo­ru­ču­je­me k dota­zům a kon­zul­ta­cím vyu­žít email : info@pestouni.cz ane­bo nám může­te zane­chat zprá­vu na mes­sen­ge­ru naších strá­nek na Face­boo­ku.

V pří­pa­dě jakých­ko­liv nejas­nos­ti, potřeb, dota­zů, kon­tak­tuj­te nás – viz Kon­tak­ty.